Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Żywa Korona Maryi w USA - The Living Crown of Mary in the USA Print E-mail

 

 Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Find yourself and your family & friends in the Mosaic of Our Lady of Czestochowa - American Czestochowa   

Odnajdź siebie i swoich bliskich w Mozaice Matki Bożej Częstochowskiej - Amerykańska Częstochowa

http://livingcrownofmary.com/mosaic/

 

Od 8 września 2016 roku w Kościele w Polsce, a w sposób szczególny na Jasnej Górze, rozpoczęły się obchody Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Była to pierwsza taka koronacja Obrazu Matki Bożej Koronami Papieskimi poza Rzymem w historii Kościoła. Ikona Jasnogórska została koronowana po raz pierwszy w 1717 roku koronami Papieża Klemensa XI. Z tej okazji Sanktuarium Jasnogórskie podjęło wiele inicjatyw aby uczcić Maryję w tym szczególnym czasie. Jednakże ta znamienita rocznica obchodzona byłą nie tylko  na Jasnej Górze oraz w innych miejscach w Polsce. Ojcowie i Bracia Paulini posługujący w Stanach Zjednoczonych, w Amerykańskiej Częstochowie, także pragnęli uczcić Maryję w wyjątkowy sposób w tym Jubileuszowym roku przenosząc inicjatywę "Żywa Korona Maryi" na teren USA.

Akcja "Żywa Korona Maryi", zwana także "Selfie dla Maryi", polegała na przesłaniu do Sanktuarium w Doylestown swoich zdjęć i duchowych darów. Chodziło o inne przeżywanie Jubileuszu Koronacji, podkreślając że każdy człowiek, każdy z nas, jest żywą częścią korony Maryi i może ofiarować Jej swoje życie, swoje oblicze, i swoje dary, które płyną z głębi serca. Zdjęcia mogły być wysyłane zarówno przez internet jak i w formie papierowej, wydrukowanej. Wszystkie miały posłużyć do wykonania ogromnej Mozaiki Matki Bożej wykonanej ze zdjęć. Aby uczestniczyć w tej inicjatywie należało także dołączyć duchowe dary dla Maryi, ofiarowując Jej coś osobistego - modlitwę, postanowienie, uczynek miłosierdzia, itp.

 

Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie

Przeprowadzeniem tej inicjatywy duszpasterskiej w USA zajęli się o. Tymoteusz Tarnacki, paulin posługujący w Amerykańskiej Częstochowie oraz Zofia Koryto. Zbiórka zdjęć rozpoczęta została na początku listopada, a więc trochę później niż na Jasnej Górze. Od tego czasu do Amerykańskiej Częstochowy zostało przesłanych około 7 000 różnych zdjęć: zdjęć rodzinnych, selfie, ślubnych, pierwszokomunijnych, indywidualnych, itp. Wszystkie one zostały wykorzystane do wykonania Mozaiki Matki Bożej Częstochowskiej. Zdjęcia były przesyłane przede wszystkim z USA - najwięcej ze stanu Pennsylvania, New York, New Jersey, Florida - ale nie zabrakło zdjęć nawet z tak odległych stanów jak: Alaska, Tennessee, Oregon, California, Texas, New Mexico, Michigan, itd.; oraz nawet z tak egzotycznych terenów USA jak Guam, Wyspy Dziewicze, Puerto Rico. Jednak to co było ogromnym zaskoczeniem organizatorów, to rozprzestrzenienie się tej inicjatywy na niemalże cały świat. Akcja ta dotarła do prawie 70 krajów! Uczestniczyli w niej ludzie z każdego zamieszkałego kontynentu świata. Do Amerykańskiej Częstochowy dotarły zdjęcia i duchowe dary z takich państw jak: Kanada, Meksyk, Gwatemala, Haiti, Chile, Argentyna, Brazylia, Francja, Polska, Niemcy, Szwajcaria, Bułgaria, Rumunia, Anglia, Szkocja, Irlandia, Włochy, Rosja, Ukraina, Emiraty Arabskie, Indie, Pakistan, Chiny, Syria, Liban, Sri Lanka, Filipiny, Indonezja, Nigeria, Kenya, RPA, Australia, Nowa Zelandia oraz z innych krajów. Jest to piękne świadectwo, że Matka Boża Częstochowska, która czczona jest szczególnie przez naród Polski, jest znana i kochana na całym świecie. Ludzie ze wszystkich kontynentów pragnęli stać się drogocennymi diamentami w Żywej Koronie Maryi.

Zgromadzone zdjęcia posłużyły do wykonania Mozaiki Matki Bożej Częstochowskiej, która została umieszczona w Głównym Kościele w Sanktuarium i poświęcona przez Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego oraz Biskupa Witolda Mroziewskiego. Mozaika ma wymiary: 4.08 metrów szerokości na 5.70 metrów wysokości (13.4 stóp szerokości na 18.7 stóp wysokości). Przygotowaniem Mozaiki zajęła się Zofia Koryto, która od samego początku zajęła się stroną graficzną i techniczną projektu. Mozaika została wydrukowana przez Zbigniewa Kamińskiego i drukarnię Master Printing z Long Island. Natomiast umocowaniem jej przy ołtarzu zajęli się br. Kazimierz Kania oraz Jan Sokołowski. Każdy z uczestników może znaleźć w tej Mozaice swoje zdjęcie przybywając osobiście do Sanktuarium (co z racji wielkości Mozaiki może być trudne) lub przez internet (odwiedzając stronę: http://livingcrownofmary.com/pl/strona-glowna/). Zdjęcia nadesłane do Amerykańskiej Częstochowie można także oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie w budynku Visitor Center.

Przesłane duchowe dary były także świadectwem ogromnej wiary uczestników. Wiele osób ofiarowało Maryi jakiś konkretny dar modlitwy - różaniec, koronkę, duchową adopcję, adorację, czytanie Biblii, itp. Inni oddawali Maryi swoje życie, takie jakie ono jest - pełne cierpień i dramatów rodzinnych - prosząc o Jej wstawiennictwo. Były też piękne i bardzo konkretne postanowienie - np. bycia lepszym człowiekiem, walki z nałogami, czystości przedmałżeńskiej, itp. Ale co najważniejsze, te duchowe dary były przede wszystkim osobiste. Była to przestrzeń w której można było spotkać się z Maryją. Wszystkie one zostały zapisane i umieszczone w specjalnej księdze w Amerykańskiej Częstochowie.

Inicjatywę duszpasterską "Żywa Korona Maryi - Selfie dla Maryi" zakończyliśmy uroczystymi obchodami w Amerykańskiej Częstochowie 10 września, kiedy to Mozaika  Matki Bożej Częstochowskiej została odsłonięta i poświęcona. Ojcowie i Bracia Paulini  posługujący w Doylestown dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie i stali się żywymi diamentami w Koronie naszej Matki i Królowej, Maryi.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 

The Living Crown of Mary in the USA

 

Since September 8, 2016 the Church in Poland, and especially at the Jasna Gora Shrine in Czestochowa, have been celebrating the Jubilee Year of the 300th Anniversary of the Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Czestochowa. This original coronation took place in 1717 in Czestochowa, Poland. The crowns were sent by Pope Clemens XI. It was for the first time in the history that such an event took place outside of Rome.  However the celebration of this anniversary  was not limited only to Poland, but was spread throughout different countries, especially in United States of America. The Pauline Fathers and Brothers of the American Province also wanted to honor the Blessed Virgin Mary in a special way during this time. At the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, in union with the Jasna Gora Shrine, they have started "The Living Crown of Mary" initiative in USA.

The general idea of "The Living Crown of Mary" project, also called "Selfie for Mary" was to sent photographs and spiritual gifts to the Pauline Fathers' Shrine in Doylestown. It was about celebrating this beautiful Jubilee in a different way, more personal, emphasizing that every person, every one of us, is a part of the crown of Mary and can offer Her his life, his face, and spiritual gifts, which come from the heart. The photos were sumbitted via internet or by regular mail. All of them were used to create a huge Mosaic of the Blessed Mother, made from photographs. In order to participate in this project it was also mandatory to submit, along with the photo, a spiritual gift for Mary, offering Her something personal - a prayer, resolution, an act of mercy, etc.

The project was coordinated by Fr. Timothy Tarnacki, a Pauline Priest from American Czestochowa, and Zofia Koryto. Collecting photographs began at the beginning of November. Since then, there has been about 7 000 photos sent to the Shrine. Some of them included family photos, selfies, wedding and first communion pictures, as well as individual photos. All of them were used to create the Mosaic of Our Lady of Czestochowa. Most of the photographs were sent from America - from  the majority of the States - such as: Pennsylvania, New York, New Jersey, Florida - the most - but there were also photos from such distant states as: Alaska, Tennessee, Oregon, California, Texas, New Mexico, Michigan, etc. Even from U.S. territories: Guam, Virgin Islands and Puerto Rico. What was most supprising was that our project has reached not only USA, but also people living in every continent of the world, from about 70 countries! We had participants from countries such as: Canada, Mexico, Guatemala, Haiti, Chile, Argentina, Brazil, France, Poland, Germany, Switzerland, Bulgaria, Romania, England, Scotland, Ireland, Italy, Russia, Ukraine, United Arab Emirates, India, Pakistan, China, Syria, Lebanon, Sri Lanka, Philippines, Indonesia, Nigeria, Kenya, South Africa, Australia, New Zealand and other countries. It is a great sign that the Blessed Virgin Mary - Our Lady of Czestochowa is known and loved all over the world, and even  the people from distant regions, from every continent have a special devotion to Her and wanted to become precious stones and jewels in "The Living Crown of Mary".

The collected photographs were used to create the Mosaic of Our Lady of Czestochowa, which was placed in the Main Church of the Shrine and was blessed by Bishop Andrzej Zglejszewski and Bishop Witold Mroziewski. The Mosaic is about 13 feet wide and almost 19 feet high. The Mosaic was created by Zofia Koryto, who from the very beginning was responsible for the graphic and technical side of the project. It was printed by Zbigniew Kaminski and Master Printing from Long Island. Br. Kazimierz Kania and Jan Sokolowski have been working on installing it in the Main Church. Every participant can find himself and his relatives in the Mosaic of Our Lady by coming to the Shrine and seeing it for himself (which might be rather difficult because of the enormous size of it) or on the internet (through the website: http://livingcrownofmary.com). The photographs sent to the American Czestochowa can also be seen in a special exhibition displayed in the Visitor Center building.

The spiritual gift that were sent to the Shrine, were also a great sign and a testimony of the faith of all the participants. Many have offered specific prayers to Mary, such as - Rosary, Chaplet, Spiritual Adoption, Adoration, Reading the Bible, etc. Others have given Mary their entire life, just the way that it is - full of sufferings and tragedies - asking for Her intercession. There were also beautiful and determined resolutions, for instance - to be a better person, to fight with addictions, to live in chastity before getting married, etc. But what is most important, is that these spiritual gifts were personal. It was a space where everyone could meet with Mary. All of those written gifts were placed in a special book at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa.

"The Living Crown of Mary - Selfie for Mary" initiative was concluded with solemn celebrations on September 10th. On that day, the Mosaic of Our Lady of Czestochowa was presented to the people and blessed. The Pauline Fathers and Brothers, ministering at the Shrine in Doylestown, would like to thank everyone, who has participated in this project. You have become the living jewels in the crown of our Mother and Queen, Mary!

 
< Prev   Next >